Plan lekcji
1ti1tmt1tps1the1tmr1emo1wz2ti
2tmt2me2tps2thr2wz2op2mps3ti
3tmt3me3tps3thr3mmo3wz4ti4tmt
4tme4tps4thr