Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie
Kształcimy zawodowo!

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie.

Daty publikacji i aktualizacji

 • Data publikacji strony internetowej: 2000-10-15
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-05-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • pliki audio i video nie mają napisów dla osób niesłyszących,
 • część plików jest niedostępna cyfrowo (np. niektóre pliki PDF i graficzne są skanami dokumentów),
 • część plików nie jest w pełni dostępna cyfrowo (może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik, zdjęć itp.),
 • nie wszystkie strony zewnętrzne, do których prowadzą linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie przeglądarki
 • nie wszystkie linki mają atrybut tytuł.

Ułatwienia zwiększające status dostępności

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia, które mogą być użyteczne pod kątem zapewnienia dostępności:

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia wielkości tekstu na stronie
 • menu okruszkowe informujące użytkownika o jego aktualnym położeniu w zasobach witryny
 • menu użytkownika z możliwością obsługi za pomocą klawiatury
 • mapa witryny
 • wyszukiwarka

Przygotowanie deklaracji dostępności

 • Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-01-30.
 • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi i aktualizacji dnia:
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Elżbieta Jabłońska przez skrzynkę kontaktową dostepnosc@zst.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 322 262 028. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku prowadzą trzy wejścia. Główne od strony ulicy Rybnickiej oznaczone jako Wejście główne. Do wejścia prowadzą schody. Pozostałe dwa wejścia są z boku budynku: jedno na poziomie 0 (od strony świetlicy) z podjazdem dla niepełnosprawnych, drugie od strony ulicy Pokoju, na poziomie wejścia głównego, do którego prowadzą schody.
 2. Sekretariat znajduje się na parterze po prawej stronie, wchodząc wejściem głównym do budynku szkolnego.
 3. W Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie nie ma przejść zabezpieczonych bramkami.
 4. Budynek nie jest w pełni przystosowany dla osób na wózkach. Do korytarzy na wyższych piętrach prowadzą schody. W budynku nie ma windy, ale jest wyposażony w schodołaz z wózkiem inwalidzkim.
 5. Budynek Warsztatów szkolnych – częściowy dostęp dla osób niepełnosprawnych ze względu na schody prowadzące na wyższą kondygnację. Został wyposażony w schodołaz z wózkiem inwalidzkim. Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku Warsztatów Szkolnych.
 6. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w budynku szkoły.
 7. Parking Zespołu Szkół znajduje się z przodu budynku z wjazdem od strony ul. Pokoju. Na parkingu wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 8. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 9. W Zespole Szkół Technicznych jest pętla indukcyjna. W budynku szkoły przy wejściu dla osób niepełnosprawnych jest zamontowany domofon.
 10. W budynku są oznaczenia w alfabecie brajla, brak oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących.
 11. Drzwi do sal lekcyjnych w budynku szkoły posiadają odpowiednia szerokość umożliwiającą wjechanie wózków inwalidzkich, obramowania drzwi są oznaczone kolorem kontrastowym.
 12. Informacje o rozmieszczeniu pomieszczeń przekazuje pracownik portierni.

Scroll to Top