Informacja dla Rodziców i Uczniów ZST o dodatkowych zajęciach specjalistycznych

Szanowni Państwo

Uprzejmie przypominam, że zgodnie z rozporządzeniem MEiN z dn. 9 lutego 2022r. (Dz.U 2022, poz.339), od 1 marca do 20 grudnia 2022r. w naszej szkole mogą być organizowane dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, tj. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia logopedyczne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, inne zajęcia o charakterze terapeutycznym.

O udział w zajęciach wnioskuje pełnoletni uczeń, a w przypadku ucznia niepełnoletniego, jego Rodzice. Pisemny wniosek o przyznanie dodatkowych zajęć wsparcia psychologiczno - pedagogicznego należy złożyć w sekretariacie szkoły (wzór - w załączeniu).

Zajęcia specjalistyczne dla uczniów będą prowadzone w małych grupach lub indywidualnie, zależnie od potrzeb wnioskodawców.

Wszystkich Państwa, którzy deklarowali udział uczniów w tej formie pomocy,  proszę o złożenie stosownych wniosków. Jednocześnie zaznaczam, że lista wnioskodawców jest otwarta i w każdej chwili, można zgłosić swój akces udziału w zajęciach.

 

word

Wniosek o przyznanie
zajęć specjalistycznych

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z organizacja wsparcia pp, proszę o kontakt z dyrekcją lub pedagogiem szkolnym.

Elżbieta Jabłońska
Dyrektor ZST