I-sze półrocze
II-gie półrocze
Klasy maturalne 01.09.2021 - 17.12.2021 18.12.2021 - 29.04.2022
Klasy trzecie technikum
01.09.2020 - 07.01.2022 08.01.2022 - 24.06.2022
Pozostałe klasy 01.09.2020 - 21.01.2022 22.01.2022 - 24.06.2022

 

 • 01.09.2021r. – inauguracja nowego roku szkolnego

 • 07.09.2021r. – zebrania z Rodzicami uczniów klas pierwszych i maturalnych

 • 08.09.2021r. – zebrania z Rodzicami uczniów klas drugich i trzecich technikum oraz branżowej szkoły I stopnia

 • 14.09.2021r. – zebranie RP – zatwierdzenie planów pracy szkoły

 • 15.09.2021r. – termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (sesja I/II 2022)

 • 23.09.2021r. – wybory do Rady Rodziców

 • 30.09.2021r. – ostateczny termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w maju 2022

 • 04.11.2021r. – zebrania z Rodzicami uczniów wszystkich klas, konsultacje indywidualne z nauczycielami

 • 03.12.2021r. – termin podania propozycji ocen i informacji o zagrożeniach w klasach 4-tych technikum

 • 10.12.2021r. – termin podania propozycji ocen i informacji o zagrożeniach w klasach 3-cich technikum
 • 17.12.2021r. – termin wpisania oceń śródrocznych w klasach w klasach 4-tych technikum

 • 21.12.2021r. – zebranie RP w sprawie klasyfikacji śródrocznej klas maturalnych oraz szkolenie nt. procedur przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i egzaminów zawodowych

 • 21.12.2021r. – wywiadówki po I półroczu nauki dla Rodziców uczniów 4-tych Technikum


Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2021 – 02.01.2022r.


 • 07.01.2022r. – termin wpisania do dzienników ocen śródrocznych w klasach 3-cich technikum

 • 07.01.2022r. – termin podania propozycji ocen i informacji o zagrożeniach w klasach 1 i 2 technikum oraz w klasach 1, 2 i 3 branżowej szkoły I stopnia

 • 10.01.2022r. ÷ 06.02.2022r. – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna (klasy 4-te technikum)

 • 11.01.2022r. – egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (klasy 4-te technikum)

 • 21.01.2022r. – termin wpisania do dzienników ocen śródrocznych w klasach 1 i 2 technikum oraz w klasach 1, 2 i 3 branżowej szkoły I stopnia

 • 25.01.2022r. – zebranie RP w sprawie klasyfikacji klas 1-, 2- i 3-cich technikum oraz wszystkich klas branżowej szkoły I stopnia

 • 27.01.2022r. – wywiadówki po I półroczu nauki dla Rodziców uczniów wszystkich klas technikum oraz branżowej szkoły I stopnia

 • 07.02.2022r. - ostateczny termin wprowadzenia zmian w deklaracjach o przystąpieniu do egzaminu maturalnego

 • 07.02.2022r. – termin złożenia deklaracji do egzaminu zawodowego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji VI/VII 2022

 • 08.02.2022r. – zebranie plenarne RP po I półroczu nauki


Ferie zimowe: 14.02.2022r. – 27.02.2022r.


 • 02.03.2022r. ÷ 04.03.2022r. – rekolekcje wielkopostne

 • 07.03.2022r. ÷ 01.04.2022r. - praktyki zawodowe (klasy 3 technikum po gimnazjum)

 • 07.04.2022r. – zebranie z rodzicami wszystkich klas; propozycje ocen rocznych i informacje o zagrożeniach w klasach maturalnych;
  konsultacje indywidualne z nauczycielami


Wiosenna przerwa świąteczna: 14.04.2022r. – 19.04.2022r.


 • 25.04.2022r. ÷ 23.05.2022r. - praktyki zawodowe (klasy 3 technikum po szkole podstawowej)

 • 26.04.2022r. – zebranie RP w sprawie klasyfikacji rocznej i końcowej dla klas maturalnych

 • 29.04.2022r. – zakończenie zajęć w klasach maturalnych

 • 04.05.2022r. ÷ 23.05.2022r. – egzaminy maturalne

 • 09.06.2022r. – zebranie z Rodzicami uczniów klas 1, 2 i 3 technikum i branżowej szkoły I stopnia – propozycje ocen rocznych
  i zagrożenie oceną niedostateczną

 • 01.06.2022r. ÷ 29.06.2022r. – egzamin zawodowy - część praktyczna

 • 02.06.2022r. ÷ 07.06.2022r. – egzamin zawodowy - część teoretyczna

 • 17.06.2022r. - termin wpisania do dzienników ocen rocznych w klasach 1, 2, 3 technikum oraz 1, 2, 3 branżowej szkoły I stopnia

 • 20.06.2022r. ÷ 06.07.2022r. – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie–część praktyczna

 • 21.06.2022r. – egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 • 21.06.2022r. – zebranie RP w sprawie klasyfikacji rocznej dla uczniów klas 1, 2, 3 technikum oraz 1, 2, 3 branżowej szkoły I stopnia

 • 24.06.2022r. – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych


Ferie letnie: 27.06.2022 – 31.08.2022r.


 • 30.06.2022r. – zebranie plenarne RP podsumowujące roczną pracę szkoły