Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • stosowania wybranych przepisów prawa w prowadzeniu działalności;

 • prowadzenia dokumentacji biurowej i magazynowej;

 • prowadzenia dokumentacji procesu sprzedaży;

 • gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku;

 • sporządzania biznesplanu;

 • prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy;

 • sporządzania dokumentacji kadrowej;

 • prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi;

 • rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS;

 • prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń;

 • prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych;

 • prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i bankami.

Absolwent ma możliwość podjęcia pracy między innymi w urzędach administracji państwowej i samorządowej, bankach, urzędach skarbowych, instytucjach ubezpieczeniowych, biurach rachunkowych, jednostkach samorządu terytorialnego, agencjach celnych, przedsiębiorstwach produkcyjnych, firmy usługowych i handlowych. Może także prowadzić własną działalność gospodarczą


powrot