Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rachunkowości powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy;

 • sporządzania dokumentacji kadrowej;

 • prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi;

 • rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS;

 • prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń;

 • prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych;

 • prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i bankami;

 • organizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych;

 • ewidencjonowania operacji gospodarczych;

 • przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników;

 • wyceniania składników aktywów i pasywów;

 • ustalania wyniku finansowego;

 • sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych;

 • prowadzenia analizy finansowej.

Absolwent ma możliwość podjęcia pracy między innymi w biurach rachunkowych, towarzystwach ubezpieczeniowych, dziale finansowo- księgowym przedsiębiorstw, urzędach skarbowych czy bankach.


powrot