Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie informuje, że w szkole odbywają się dodatkowe zajęcia wspomagające, które mają na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Zajęcia wspomagające są organizowane w terminie 2.09.2021 – 22.12.2021 w min. 10–osobowych grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych i odbywają się w bezpośrednim kontakcie nauczyciela z uczniami (nie mogą być realizowane w formie zdalnej).

Uczniów chętnych do udziału w zajęciach proszę o wypełnienie deklaracji uczestnictwa i oddanie wychowawcy klasy. Przypominam, że w przypadku uczniów niepełnoletnich deklarację wypełniają rodzice.

Deklarację uczestnictwa można pobrać w sekretariacie szkolnym lub bezpośrednio ze strony WWW szkoły (linki poniżej).

 

word   word

Deklaracja uczestnictwa
w zajęciach wspomagających
w technikum

 

Deklaracja uczestnictwa
w zajęciach wspomagających
w branżowej szkole I stopnia

Zachęcam do uczestnictwa w zajęciach!
Elżbieta Jabłońska Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie