"Wyprawka szkolna" – Rządowy program pomocy uczniom w roku 2021/2022. Pomoc finansowa w ramach programu "Wyprawka szkolna 2021" przeznaczona jest dla uczniów niepełnosprawnych. Celem Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. O dofinansowanie mogą ubiegać się uczniowie posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego* :

 1. słabowidzący,
 2. niesłyszący,
 3. słabosłyszący,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt. 1–7 uczęszczających w roku szkolnym 2021/2022 do:
 • klasy branżowej szkoły I stopnia – do kwoty 390 zł
 • klasy I branżowej szkoły II stopnia – do kwoty 390 zł
 • klasy technikum – do kwoty 445 zł

Dofinansowanie można otrzymać TYLKO NA PODRĘCZNIKI i ĆWICZENIA nie obejmuje ono poradników, słowników, itp. Wykaz podręczników znajduje się na stronie ZST Mikołów - link do wykazu. Dostępny pod tym linkiem wniosek o wyprawkę szkolną 2021 - druk w formacie PDF [650KB]</a> należy wypełnić i złożyć w sekretariacie szkoły do 3 września 2021r. Do wniosku należy dołączyć imienne faktury za podręczniki (wystawione na nazwisko rodzica/pełnoletniego ucznia) oraz kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Wniosek jest do pobrania w sekretariacie i u pedagoga szkolnego oraz na stronie szkoły. Pomoc w ramach Programu "Wyprawka szkolna" udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia ogólnego, podręczników do kształcenia w zawodach, ćwiczeń jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników. Zwrotu kosztów zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i podręczników do kształcenia w zawodach, ćwiczeń dokona dyrektor szkoły po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy w terminie podanym przez starostę.


* orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949).