O nas

Jesteśmy pedagogiami szkolnymi. Naszym zadaniem jest poznanie indywidualnych potrzeb uczniów, analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Zajmujemy się również działaniami profilaktyczno-wychowawczymi, staramy się zorganizować opiekę i pomoc materialną uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, pomagam wybrać uczniom kierunek kształcenia i przyszły zawód. Utrzymujemy również kontakty z pedagogami z innych szkół, czasami wyjeżdżam na ciekawe szkolenia czy seminaria, kontaktujemy się z nauczycielami, wychowawcami klas, dyrekcją, rodzicami oraz instytucjami służącymi pomocą dzieciom i rodzinie. Cały czas doskonalimy swój warsztat pracy i podnosimy kwalifikacje. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby zapytać o to, co ich interesuje poradzić się albo najzwyczajniej porozmawiać o tym, co się dzieje w szkole. Nasze gabinety znajdują się na parterze szkoły, w części dydaktycznej budynku

Współpraca z rodzicami

 • konsultacje indywidualne z rodzicami

 • rozpoznawanie trudności ucznia w funkcjonowaniu w środowisku szkolnym, rodzinnym i lokalnym 

 • pomoc w rozwiązywaniu różnorodnych trudności życiowych

Godziny pracy pedagoga - mgr Ewa Rozmus

 • poniedziałek: 11.00 - 17.00 (zajęcia rewalidacyjne: 12.30 - 14.30)

 • wtorek: 09.00 - 15.00

 • środa: 09.00 - 14.00

 • czwartek 08.30 – 16.00 (zajęcia rewalidacyjne: 12.30 - 13.30 i 14.25 - 15.25)

 • piątek 08.00 – 15.00 (zajęcia rewalidacyjne: 08.30 - 10.40 i 11.30 - 14.30)

Współpraca z uczniami

 • pomoc uczniom mającym trudności w opanowaniu minimum programowego

 • pomoc uczniom ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu- dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia

 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami

 • prowadzenie zajęć programów profilaktycznych

 • zajęcia integracyjne dla uczniów klas pierwszych

 • wspieranie emocjonalne potrzebujących pomocy

Współpraca z nauczycielami

 • wnikliwa analiza i rozpoznawanie trudności uczniów

 • poszukiwanie jak najlepszych rozwiązań w celu dobrego funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym, rodzinnym i lokalnym

 • spotkania warsztatowe – zajęcia dla nauczycieli

 • kierowanie uczniów na konsultacje do PP-P, przy współpracy z rodzicami

 • Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami

 • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

 • Sąd Rejonowy, Wydział Rodzinny i Nieletnich

 • Policja i Straż Miejska

 • Domy Dziecka

 • Opieka Społeczna

 • Centrum Pomocy Rodzinie

Współpraca z rodzicami

 • konsultacje indywidualne z rodzicami
 • rozpoznawanie trudności ucznia w funkcjonowaniu w środowisku szkolnym, rodzinnym i lokalnym 
 • pomoc w rozwiązywaniu różnorodnych trudności życiowych