Pracę psychologa w szkole określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. Według aktualnych przepisów do obowiązków psychologa zatrudnionego w szkole należy:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych (w przedszkolu, szkole lub placówce) w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Godziny pracy psychologa szkolnego

 • poniedziałek: 08.00 - 12.30

 • środa: 12.00 - 17.00  (od 17.00 do 17.15 - konsultacje dla rodziców)

 • czwartek: 08.00 -11.00

 • piątek: 08.00 -11.00

Metody pracy psychologa

 • rozmowa (indywidualna, grupowa), obserwacja diagnostyczna,

 • badania psychologiczne (testy, kwestionariusze),

Psycholog: uświadamia mechanizmy działania, podpowiada, zwraca uwagę na sprawy istotne nad którymi należałoby popracować, ale nikogo nie zmienia (za zmianę odpowiedzialna jest osoba zgłaszająca się). Nie prowadzi terapii długoterminowej – w razie potrzeby wskazuje miejsce, gdzie można szukać dalszej pomocy. Pomaga uczniom, którzy:

 • mają trudności w nauce,

 • w kontaktach z innymi,

 • nie wiedzą, jak poradzić sobie ze stresem,

 • doświadczają sytuacji kryzysowej,

 • mają kłopoty z zachowaniem,

 • są zainteresowani własnym rozwojem,

 • chcą porozmawiać o sprawach dla nich ważnych,

 • potrzebują motywacji i wsparcia do dalszej pracy.

Psychologa obowiązuje tajemnica zawodowa a praca z nim jest dobrowolna.