Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie
Kształcimy zawodowo!

Pomoc dla uczniów niepełnosprawnych

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025

W latach szkolnych 2023/2024–2025/2026 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom:

1) słabowidzącym,

2) niesłyszącym,

3) słabosłyszącym,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6, (…)

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane na III etap edukacyjny, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1287 oraz z 2022 r. poz. 1116).

 Wysokość pomocy, o której mowa powyżej, wynosi nie więcej niż:

1) 445 zł – dla ucznia uczęszczającego w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025 lub 2025/2026 do: technikum (…)

2) 390 zł – dla ucznia uczęszczającego w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025 lub 2025/2026 do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia;

 Wniosek o udzielenie pomocy  zawiera:

1) imię (imiona) i nazwisko ucznia oraz adres jego zamieszkania;

2) nazwę i adres siedziby szkoły oraz klasę, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025 lub 2025/2026;

3) imię (imiona) i nazwisko osoby składającej wniosek oraz adres jej zamieszkania

4) datę wydania i numer orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

Wniosek dostępny jest pod tym linkiem oraz w sekretariacie szkoły.

Zwrot poniesionych kosztów zakupu podręczników i materiałów

Dyrektor szkoły zwraca opiekunowi ucznia albo pełnoletniemu uczniowi koszt zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych do wysokości pomocy, po przedłożeniu dowodu zakupu tych podręczników lub materiałów, po otrzymaniu środków finansowych na konto szkoły od organu prowadzącego szkołę.

Dowód zakupu podręczników i materiałów

Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekuna ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie tych podręczników lub materiałów z dołączoną się informacją o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych wyłącznie w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025.

Dowód zakupu podręczników lub materiałów powinien zawierać:

 1) imię (imiona) i nazwisko ucznia;

2) nazwę i adres siedziby szkoły;

3) klasę, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025 lub 2025/2026;

4) wykaz zakupionych podręczników lub materiałów i koszt ich zakupu;

5) datę zakupu;

6) podpis osoby, która dokonała zakupu.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025

Scroll to Top