Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie
Kształcimy zawodowo!

Regulamin dziennika elektronicznego dla uczniów

 1. Uczeń zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem korzystania z dziennika elektronicznego, umieszczonego na stronie szkolnej www.zst.edu.pl , lub u wychowawcy klasy.
 2. Każdy uczeń na początku roku szkolnego otrzymuje dostęp do dziennika elektronicznego na podstawie adresu e-mail przekazanego wychowawcy klasy. Następnie każdy uczeń zobowiązany jest przeprowadzić procedurę aktywowania konta według wskazań wychowawcy klasy.
 3. Hasło powinno być zmienianie co 30 dni. Musi się składać co najmniej z 8 znaków i być kombinacją liter i cyfr (w tym przynajmniej 1 litera powinna być wielka) i znaków niestandardowych (powinien być przynajmniej 1 taki znak np. @,#,$,*).
 4. Hasło umożliwiające dostęp do zasobów dziennika elektronicznego należy utrzymać w tajemnicy, również po upływie jego ważności. Należy także chronić przed dostępem osób trzecich pocztę e-mail powiązaną z dziennikiem elektronicznym.
 5. W przypadku podejrzenia, że hasło zostało odczytane/wykradzione przez osobę nieuprawnioną, uczeń zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie wychowawcę klasy.
 6. Uczeń ma obowiązek samodzielnie zapoznać się z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego w funkcji „pomoc” lub skorzystać z pomocy wychowawcy klasowego.
 7. Konto ucznia daje możliwość:
  • wglądu do bieżących ocen cząstkowych, a także ocen przewidywanych, śródrocznych i rocznych uzyskiwanych przez ucznia,
  • wglądu do zapisów frekwencji na zajęciach edukacyjnych, w tym kontrolę spóźnień,
  • wglądu do wszystkich spóźnień na obowiązkowe zajęcia,
  • wglądu do uwag i pochwał otrzymywanych przez ucznia
  • wglądu do zapowiedzi sprawdzianów, badania wyników nauczania, próbnych egzaminów zewnętrznych, wydarzeń szkolnych,
  • wglądu do ogłoszeń szkolnych,
  • otrzymywania powiadomień o nowych wiadomościach drogą mailową,
  • dostępu do danych zawartych w dzienniku poprzez interfejs mobilny w telefonach komórkowych,
  • komunikowania się ze wszystkimi nauczycielami, pedagogiem, psychologiem oraz dyrekcją szkoły.
 8. Uczeń jest zobowiązany do udzielania odpowiedzi na wszystkie wiadomości, jakie otrzymuje od nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 9. Uprawnienia przypisane użytkownikom mogą zostać zmienione przez administratora szkolnego dziennika elektronicznego.
Scroll to Top