Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie
Kształcimy zawodowo!

Regulamin dziennika elektronicznego dla rodzica

 1. Każdy rodzic/prawny opiekun ucznia na początku roku szkolnego otrzymuje dostęp do dziennika elektronicznego na podstawie adresu e-mail przekazanego wychowawcy klasy. Następnie każdy rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest przeprowadzić procedurę aktywowania konta według wskazań wychowawcy klasy. Na tej samej zasadzie dostęp do dziennika elektronicznego otrzymuje uczeń.
 2. Fakt otrzymania dostępu do danych zawartych w dzienniku elektronicznym, rodzic zobowiązany jest potwierdzić własnoręcznym podpisem.
 3. Hasło powinno być zmienianie co 30 dni. Musi się składać co najmniej z 8 znaków i być kombinacją liter i cyfr.
 4. Hasło umożliwiające dostęp do zasobów dziennika elektronicznego należy utrzymać w tajemnicy, również po upływie jego ważności. Należy także chronić przed dostępem osób trzecich pocztę e-mail powiązaną z dziennikiem elektronicznym.
 5. Konta rodziców/prawnych opiekunów są niezależne, dają one możliwość:
  • wglądu do bieżących ocen cząstkowych, a także ocen przewidywanych, śródrocznych i rocznych uzyskiwanych przez uczniów,
  • wglądu do zapisów frekwencji na zajęciach edukacyjnych, w tym kontrolę spóźnień,
  • wglądu do wszystkich spóźnień na obowiązkowe zajęcia,
  • wglądu do uwag i pochwał otrzymywanych przez ucznia,
  • wglądu do zapowiedzi sprawdzianów, badania wyników nauczania, próbnych egzaminów zewnętrznych, wydarzeń szkolnych,
  • wglądu do ogłoszeń szkolnych,
  • otrzymywania powiadomień o nowych wiadomościach drogą mailową,
  • dostępu do danych zawartych w dzienniku poprzez interfejs mobilny w telefonach komórkowych,
  • komunikowania się ze wszystkimi nauczycielami, pedagogiem oraz dyrekcją szkoły.
 6. Rodzic ma obowiązek samodzielnie zapoznać się z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego w funkcji „pomoc” lub skorzystać z pomocy wychowawcy klasowego.
 7. Rodzic/prawny opiekun osobiście odpowiada za swoje konto w dzienniku elektronicznym szkoły i ma obowiązek nieudostępniania go swojemu dziecku ani innym nieupoważnionym osobom.
 8. Rodzic/prawny opiekun ma obowiązek systematycznego sprawdzania postępów w nauce i frekwencji dziecka.
 9. Rodzic/prawny opiekun ma obowiązek systematycznego usprawiedliwiania nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych w terminach określonych w statucie szkoły i przekazanych przez wychowawcę na pierwszym zebraniu z rodzicami.
 10. Rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany do udzielania odpowiedzi na wszystkie wiadomości, jakie otrzymuje od nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 11. Uprawnienia przypisane użytkownikom mogą zostać zmienione przez administratora szkolnego dziennika elektronicznego.
Scroll to Top