Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie
Kształcimy zawodowo!

Psycholog szkolny

Pracę psychologa w szkole określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. Według aktualnych przepisów do obowiązków psychologa zatrudnionego w szkole należy:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych (w przedszkolu, szkole lub placówce) w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Metody pracy psychologa

 • rozmowa (indywidualna, grupowa), obserwacja diagnostyczna,
 • badania psychologiczne (testy, kwestionariusze),

Psycholog: uświadamia mechanizmy działania, podpowiada, zwraca uwagę na sprawy istotne nad którymi należałoby popracować, ale nikogo nie zmienia (za zmianę odpowiedzialna jest osoba zgłaszająca się). Nie prowadzi terapii długoterminowej – w razie potrzeby wskazuje miejsce, gdzie można szukać dalszej pomocy. Pomaga uczniom, którzy:

 • mają trudności w nauce,
 • w kontaktach z innymi,
 • nie wiedzą, jak poradzić sobie ze stresem,
 • doświadczają sytuacji kryzysowej,
 • mają kłopoty z zachowaniem,
 • są zainteresowani własnym rozwojem,
 • chcą porozmawiać o sprawach dla nich ważnych,
 • potrzebują motywacji i wsparcia do dalszej pracy.

Psychologa obowiązuje tajemnica zawodowa a praca z nim jest dobrowolna.

Godziny pracy psychologa szkolnego – mgr Izabela Kaczmarek-Kos: 

 • poniedziałek: 07:00 – 14:30
 • worek: 07:00 – 08:00 (godzina dostępności) i 10:00 – 14:30
 • czwartek: 07:00 -14:30
 • piątek: 07:00 – 10:30
Scroll to Top